Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innermost /'inəməʊst/  

  • Tính từ
    như inmost
    xem inmost