Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breather /'bri:ðə[r]/  

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  lúc nghỉ xả hơi
  have a breather
  nghỉ xả hơi một lúc
  I must go out for a quick breather
  tôi phải ra ngoài xả hơi một lát