Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penetralia /'peni'treiljə/  

  • Danh từ số nhiều
    thâm cung; chính điện (trong giáo đường)