Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recessionary /ri'se∫nəri/  

 • Tính từ
  (thngữ) suy thoái
  recessionary period
  thời kỳ suy thoái
  có khả năng gây suy thoái
  a recessionary effect on the economy
  tác dụng có khả năng gây suy thoái kinh tế

  * Các từ tương tự:
  Recessionary gap