Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recessional /ri'se∫ənl/  

  • Danh từ
    (cũng recessional hymn)
    bài hát tiễn lễ (tiễn linh mục và ban đồng ca sau buỗi lễ)