Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermission /,intə'mi∫n/  

 • Danh từ
  thời gian ngừng
  a short intermission halfway through a film
  một thời gian ngừng ngăn giữa cuốn phim
  the fever lasted five days without intermission
  cơn sốt kéo dài năm ngày không dứt phút nào