Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hố, khoảng trống suy thoái