Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recessive /ri'sesiv/  

  • Tính từ
    (sinh vật) lặn (đặc tính trong di truyền)
    lùi lại