Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sloth-monkey /'slouθ,mʌɳki/  

  • Danh từ
    (động vật học) con cu li