Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ trống
  không còn chỗ trống (trên bảng thông báo của khách sạn…)
  chỗ khuyết
  a vacancy in the government
  một chỗ khuyết trong chính phủ
  chúng tôi còn khuyết chân đánh máy
  sự trống rỗng, sự rỗng tuếch (đầu óc)
  the vacancy of his stare
  sự trống rỗng trong cái nhìn chằm chằm của anh ta

  * Các từ tương tự:
  Vacancy rate