Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absent-mindedness /'æbsənt'maindidnis/  

  • Danh từ
    sự đãng trí