Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacuum /'vækjʊəm/  

 • Danh từ
  (số nhiều vacuums, trong khoa học vacua)
  (vật lý học) chân không
  (nghĩa bóng) sự trống rỗng
  there has been a vacuum in his life since his wife died
  từ khi bà vợ qua đời, cuộc sống của ông trở nên trống rỗng
  (khẩu ngữ) như vacuum cleaner
  in a vacuum
  tách biệt
  live in vacuum
  sống tách biệt mọi người mọi việc
  Động từ
  hút bụi (với máy hút bụi)
  vacuum the stairs
  hút bụi cầu thang

  * Các từ tương tự:
  vacuum bottle, vacuum brake, vacuum cleaner, vacuum desiccator, vacuum drier, vacuum fan, vacuum filter, vacuum flask, vacuum pump