Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacuousness /'vækjʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự trống rỗng; sự ngớ ngẩn