Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều lacunae hoặc lacunas)
  chỗ thiếu, chỗ khuyết, chỗ sót (trong một cuốn sách, một lý lẽ…)
  a lacuna in the manuscript
  chỗ sót trong bản thảo

  * Các từ tương tự:
  lacunae, lacunal, lacunar, lacunar(y), lacunarity