Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lacunar /lə'kju:nə/  

  • Tính từ
    (thuộc) kẽ hở, (thuộc) lỗ khuyết, (thuộc) lỗ hổng

    * Các từ tương tự:
    lacunar(y), lacunarity