Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lacunal /lə'kju:nəl/  

  • Danh từ
    có kẽ hở, có lỗ khuyết, có lỗ hổng
    có thiếu sót