Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blankness /'blæŋknis/  

  • Danh từ
    sự không có thần, sự đờ đẫn