Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatuity /fə'tju:əti/  /fə'tu:əti/

  • Danh từ
    sự ngờ nghệch
    lời nhận xét ngờ nghệch; hành động ngờ nghệch