Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lười biếng
  Danh từ
  (động vật học)
  con lười (động vật Nam Mỹ)

  * Các từ tương tự:
  sloth-bear, sloth-monkey, slothful, slothfully, slothfulness