Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đờm, đàm
    (cũ) tính điềm tĩnh, tính phớt tỉnh

    * Các từ tương tự:
    phlegmatic, phlegmatically, phlegmon, phlegmonic, phlegmonous, phlegmy