Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính trơ, tính trơ ì, tính trì trệ
  the inertia of a system
  tính trơ ì của một chế độ
  (vật lý) quán tính

  * Các từ tương tự:
  inertia reel, inertia seat-belt, inertia selling, inertial