Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motionlessness /'mouʃnlisnis/  

  • Danh từ
    sự bất động, sự không chuyển động, sự im lìm