Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languor /'læηgə[r]/  

 • Danh từ
  sự suy nhược (về cơ thể); sự bạc nhược (về tinh thần)
  (số ít) cảm giác thích thú mơ màng
  điệu nhạc đem lại một cảm giác thích thú mơ màng
  sự yên lặng nặng nề
  the languor of a summer's afternoon
  sự yên lặng nặng nề của một buổi chiều mùa hạ

  * Các từ tương tự:
  languorous, languorously