Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lassitude /'læsitju:d/  

  • Danh từ
    sự mỏi mệt; sự chán nản