Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inertial /i'nɜ:∫l/  

  • Tính từ
    [thuộc] quán tính; do quán tính; theo quán tính
    a missile's inertial guidance system
    hệ thống hướng dẫn tên lửa theo quán tính