Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ăn không ngồi rồi, sự nhàn rỗi