Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malinger /mə'liŋgə[r]/  

  • Động từ
    giả ốm để trốn việc

    * Các từ tương tự:
    malingerer