Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malingerer /mə'liŋgərə[r]/  

  • Danh từ
    (xấu)
    người giả ốm để trốn việc