Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shiftlessness /'∫iftlisnis/  

  • Danh từ
    tính lười và cũng chẳng thiết thành công