Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của floor)
    tầng (nhà)
    phòng kế toán ở tầng ba

    * Các từ tương tự:
    fl oz, flab, flabbergast, flabbily, flabbiness, flabby, flabellate, flabelliform, flabellinerved