Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  thịt mềm nhão (ở cơ thể người)
  thịt mềm nhão ở người trung niên

  * Các từ tương tự:
  flabbergast, flabbily, flabbiness, flabby, flabellate, flabelliform, flabellinerved, flabellum