Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -est) (nghĩa xấu)
  mềm nhão; có thịt mềm nhão
  flabby muscles
  bắp thịt mềm nhão
  yếu ớt
  a flabby argument
  lý lẽ yếu ớt