Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flabellate /flə'belit/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) hình quạt