Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] mềm nhão
    [một cách] yếu ớt