Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cơ quan dạng quạt; nhánh dạng quạt; thùy lưỡi xẻ dạng quạt