Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [noncount] informal :extra soft flesh on a person's body :excess body fat

    * Các từ tương tự:
    flabbergast