Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của fluid ounce)(số nhiều fl oz hoặc fl ozs)
    aoxơ chất lỏng
    fl oz
    năm ao-xơ