Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ of) (Anh, tiếng lóng)
  tránh việc, trốn việc
  nó thường lánh ra quán rượu mỗi khi có công việc vườn tược phải làm
  cô ta thường bỏ việc về sớm

  * Các từ tương tự:
  skiver