Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chậm chạp, sự rù rờ, sự lờ đờ