Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laggardness /'lægədnis/  

  • Danh từ
    tính chậm chạp; tính chậm trễ
    tính lạc hậu