Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hebetude /'hebitju:d/  

  • Danh từ
    sự ngây dại, sự u mê, sự đần độn