Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lifelessness /'laiflisnis/  

  • Danh từ
    tình trạng không có sự sống
    sự thiếu sinh khí, sự chán ngắt