Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bơ phờ, sự đờ đẫn