Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupor /'stju:pə[r]/  /'stu:pər/

  • Danh từ
    sự mụ người; sự ngẩn người (vì ma túy, rượu…)

    * Các từ tương tự:
    stuporous