Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học)
    sự hôn mê

    * Các từ tương tự:
    comal, comatose, comatosely