Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupefaction /stju:pi'fæk∫n/  /'stu:pi'fæk∫n/

  • Danh từ
    sự u mê, sự lú lẫn
    sự kinh ngạc, sự ngạc nhiên