Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inertness /i'nɜ:tness/  

  • Danh từ
    sự trơ ì