Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

listlessness /'listləsnis/  

  • Danh từ
    sự bơ phờ