Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stuporous /'stju:pərəs/  

  • Tính từ
    sững sờ