Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indifference /in'difrəns/  

 • Danh từ
  sự thờ ơ, sự lãnh đạm
  her indifference to their appeals
  sự thờ ơ của cô ta trước lời kêu gọi của họ

  * Các từ tương tự:
  Indifference curve, Indifference map